Millised startupidele olulised muudatused on plaanis välismaalaste seaduses?

Startup Estonia on aktiivses suhtluses ning oluliseks partneriks Siseministeeriumile välismaalaste seaduse startupidele sõbralikumaks muutmise protsessis ning hea meelega tahame teiega jagada protsessi hetkeseisu ning oodatavaid tulemusi, oodates seejuures huviga tagasisidet kõigilt startupidega seotud inimestelt kuni 16. märtsini! Ülevaate annab Startup Estonia tiimis regulatsioonide teemaga tegelev Rivo Riistop.

Oma arengupotentsiaali realiseerimiseks vajavad startup ettevõtted parimate oskuste ja kogemustega inimesi sõltumata isiku kodakondsusest. Välismaalane Euroopa Liidust väljastpoolt, kes soovib Eestisse elama asuda töötamise või ettevõtlusega tegelemise eesmärgil, ning välismaalase tööandja peavad täitma välismaalaste seaduses (VMS) sätestatud nõudeid, mida startupidel on keeruline täita. Seoses sellega on plaanis luua VMSi järgmised startup ettevõtlust soodustavad erisused:

Välismaalased, kes soovivad Eestis startup ettevõtlusega tegeleda

  • Tänased võimalused:

Eestis startup ettevõtlusega tegelemiseks peavad välismaalased taotlema tähtajalise elamisloa ettevõtluseks. Selle tingimusi ei suuda varases faasis startupid aga täita: vähemalt 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis (VMS § 192 lg 2) või ühe aasta möödumisel elamisloa andmise päevast arvates on äriühingu müügitulu vähemalt 200 000 eurot aastas või äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga (VMS § 192 lg 7).  

  • Loodav lahendus:

Pikaajaline viisa startup ettevõtlusega tegelemiseks, mille puhul ei rakendataks tähtajalise ettevõtluseks elamisloa investeeringu nõuet. Vajalik on tõendada piisavate rahaliste vahendite olemasolu Eestis viibimise kestuse ajal. Antud viisa laieneks ka taotleja perekonnaliikmetele. Äriühingu sobivuse hindamiseks luuakse startup valdkonna ekspertkomisjon. Viisat on võimalik pikendada, kui ekspertkomisjon annab taotleva äriühingu tegevusele toetava hinnangu.

Tähtajaline elamisluba startup ettevõtlusega tegelemiseks – tähtajalise elamisloa ettevõtluseks andmiseks nõutavat  investeeringu suuruse nõuet ei kohaldata, kui äriühing on Eestis registreeritud ja äriühingu tegevust toetab startup äriühingute hindamiseks moodustatud ekspertkomisjon. Ettepanek on tähtajaline elamisluba väljastada kehtivusajaga kuni kümme aastat, täpsem ja seega ka lõplik kestus on veel analüüsimisel.

Välismaalased, kes soovivad Eesti startupides töötada:

  • Tänased võimalused:

Pikaajalise viisa alusel on välismaalasel õigus 12 kuu jooksul kuni 180 päeva Eestis viibida ja tema lühiajaline töötamine peab olema eelnevalt PPA-s registreeritud. Tööandjale, kes võtab välismaalase tööle eksperdi, nõustaja, konsultandi või tippspetsialistina, laieneb töötasu nõue (2 x Eesti keskmine bruto kuupalk). Reeglina soovitakse töötajaid startupidesse värvata pikemaks perioodiks ja varases faasis startupid ei ole suutelised tänast töötasu kriteeriumit täitma.

Üldkorras tähtajalise elamisloa töötamiseks saamisel tuleb töötaja eest maksta 1,24 kordset Eesti keskmist töötasu (mis on asendumas põhitegevusala keskmise bruto töötasuga), mida varases faasis startup ettevõtetel võib käia üle jõu (või töötajate motivatsiooniks on nt osalusoptsioonid). Samuti on nõutav Eesti Töötukassa loa olemasolu (saamise tingimuseks on tõendus, et antud kvalifikatsiooniga inimest pole Eestist ega Euroopa Liidust leida), mille rakendamine startup ettevõtte puhul ei ole põhjendatud, kuna ametikohad soovitakse täita inimestega, kellel on eelkõige vajalikud kogemused, mitte tingimata unikaalne kvalifikatsioon. 

Tähtajalise elamisloa saab taotleda Eesti Töötukassa nõuet täitmata eksperdi, nõustaja või konsultandina, mille puhul peab olema tõendatud startup töötaja erialase ettevalmistuse olemasolu ja täidetud palganõue; eraõigusliku juhtorgani liikmena – allub palganõudele, ettevõttel peab olema eelnevalt 5 kuu jooksul tegelik majandustegevus Eestis; tippspetsialistina – 2 kordne Eesti keskmise brutopalga tasumine, mis varases faasis startup ettevõttele võib osutuda üle jõu käivaks, värbav Eesti ettevõte peab olema vähemalt 12 kuu vanune ja ettevõte on investeerinud vähemalt 65 000 EUR äritegevusse Eestis, müügitulu 200 000 EUR aastas või töötajate eest makstav sotsiaalmaks võrdne 5x Eesti keskmisega. 

  • Loodav lahendus:

Lühiajalisel töötamisel – startup äriühingus töötavale välismaalasele luua õigus Eestis 12 kuud töötada ilma praegust töötasu nõuet täitmata (hooajatöötajate direktiivi üle võtmisega tekivad sellised õigused õpetajatel, õppejõududel, teadlastel ja tippspetsialistidel). Varase faasi startup töötajad lisatakse nende soodustatud isikute gruppi.

Pikaajalisel töötamisel – anda tähtajaline elamisluba välismaalasele Eestis registreeritud startup ettevõttes töötamiseks ilma Eesti Töötukassa nõuet ja välismaalasele makstava töötasu suuruse nõuet kohaldamata. Elamisloa võiks väljastada kuni 10 aastaks, aga selle täpsem kestus on veel analüüsimisel. 

Muudatuse rakendamiseks nähakse ette startup ekspertkomisjoni moodustamine, mis lähtuvalt oma tegevusvaldkonnast ja pädevusest aitab välja selgitada ning anda hinnangu, kas välismaalase äri on käsitletav startup erandi all ning anda sisuline toetus. PPA lähtub komisjoni soovitusest ning viib läbi taotleja(te) taustakontrolli. Täpsem töökorraldus on väljatöötamisel.

Kõigil, kellel on soov tutvuda pikemalt startup kogukonna poolt tehtud ettepanekutega VMSi muudatusteks, saavad sellest pikemalt lugeda siit. Tagasisidet, mõtteid ja kommentaare võimalikeks täiendavateks muudatusteks või täpsustamaks ülalkirjeldatut, ootame huviga kuni 16. märtsini aadressil rivo@startupestonia.ee.

Päisefoto: Andres Putting

More stories

The first quarter of 2023 for the Estonian startup sector

With nearly 10,000 jobs and 53 million EUR paid in employment taxes, along with 568 million EUR in generated turnover, the Estonian startup sector ...
May 3, 2023

Call for Database Management Intern

Estonian Startup Database is the most extensive source of Estonian startups, powered by Startup Estonia. The database is currently home to mor...
Apr 27, 2023

Older news